linart.no-ip.org KOMENDY

Montowanie systemu plików

    mount urządzenie miejsce-mottowania

 

Odmontowanie systemu plików

umount urządzenie miejsce-montowania

przykład 1– montowanie i odmontowywanie stacji dyskietek

mount /dev/fd0 /mnt/floppy

umount /dev/fd0 /mnt/floppy

 

przykład 2 – montowanie  partycji dysku twardego

mount /dev/hda4 /mnt – partycja LINUX

mount  -t msdos /dev/hda4 /mnt/dos – partycja DOS

 

PRZYDATNE POLECENIA

ls – wyświetlenie zawartości (opcje: -F, -l,-a)

cat nazwa_pliku – filtr pozwalający wyświetlić plik

more – wyświetla zawartość pliku i zatrzymuje po stronie

lpr plik – drukowanie pliku

mkdir nazwa – zakładanie katalogu

rmdir nazwa – usuwanie katalogu

cd -  zmiana katalogu

pwd – sprawdzenie bieżącego katalogu

cp nazwa_pliku nazwa_pliku - polecenie kopiowania plików

cp – r nazwa_kat nazwa_kat – polecenie kopiowania podkatalogów

mv nazwa1 nazwa2 –  zmiana nazwy lub przenoszenie plików lub katalogów

rm nazwa(y) – usunięcie plików

useradd nazwa – dodanie użytkownika

passwd nazwa – nadanie hasła

chmod – nadawanie praw dostępu

chown -  zmiana właściciela (tylko root)

chgrp – zmiana grupy

tar – wywołanie programu archiwizującego

gzip pliki_foldery– kompresja danych

gunzip archiwum.gz – dekompresja danych

touch nazwa -  tworzenie zerowego pliku

rpm -i - instalacja pakietu rpm
rpm -e
- usunięcie pakietu rpm
rpm -Uhv
- aktualizacja pakietu rpm
rpm -qa|grep
- szukanie pakietu rpm

główna