Menu

Strona główna
Topologie
Protokoły sieciowe
Adresy IP
Model OSI
Media transmisji
Sprzęt akytwny
Słownik pojęć

 

 

Protokół TCP

            Protokół kontroli transmisji TCP (Transmission Control Protocool) jest protokołem niezawodnym i połączeniowym, działającym na strumieniach bajtów. Oznacza to, że sprawdza on, czy dane zostały dostarczone przez sieć poprawnie w określonej kolejności. Dane dostarczone przez ten protokół mogą być traktowane jak strumień. Jednostką przesyłanych danych dal protokołu TCP jest segment. Protokół TCP w celu zapewnienia niezawodności przesyłania danych wykorzystuje mechanizm potwierdzenia z retransmisją (Positive Acknowledgment with Re-transmission). Dane są przesyłane dopóty, dopóki system wysyłający nie otrzyma potwierdzenia, że dane przeszły bezbłędnie. Każdy segment TCP zawiera sumę kontrolną wykorzystywaną przez odbiorcę do sprawdzenia poprawności przesyłanych danych. Jeżeli segment danych został odebrany bezbłędnie, wysyłane jest potwierdzenie odebrania danych. Jeżeli segment jest uszkodzony, odbiorca nie wysyła potwierdzenia. Po pewnym czasie nadawca retransmituje segment, dla którego nie doszło do niego potwierdzenie.

Protokół TCP/IP

            Protokół TCP/IP jest nazwą dwóch najważniejszych protokołów, wchodzących w jego skład: Transmission Control Protocol(TCP) oraz Internet Protocol (IP). Zasadniczym celem TCP/IP jest łączenie sieci, dostarczających uniwersalnej usługi komunikacyjnej - internetwork, zwanego w skrócie Internetem. Każda z tych sieci ma własny zależny od protokołu warstwy fizycznej komunikacyjny interface sieciowy. Ten programowy interface spełnia podstawowe funkcje komunikacyjne. Usługi komunikacyjne dostarczane są przez software, który funkcjonuje pomiędzy rzeczywistą siecią a aplikacjami użytkownika oraz który dostarcza powszechnego interface\'u dla tych aplikacji.
            Drugą funkcją protokołu TCP/IP jest łączenie mniejszych sieci, które formują większą sieć użytkowników. Takie połączenie sieci nazywane jest internetwork lub po prostu Internetem. Aby móc połączy dwie sieci, potrzebujemy komputera, który złączony jest z obydwoma sieciami może przesyłać pakiety z jednej do drugiej. Taka maszyna nazywana jest ruterem. Termin IP ruter jest również używany, ponieważ funkcja rutowania jest częścią warstwy IP warstwy protokołu TCP/IP.

Model logiczny stosu protokółów TCP/IP składa się z czterech warstw:

  • warstwy interfejsu sieciowego

  • warstwy internetowej

  •  warstwy transportowej

  • warstwy aplikacji.

Warstwa interfejsu sieciowego jest odpowiedzialna za przekazywanie i odbieranie pakietów z kanału transmisyjnego.

Warstwa internetowa jest odpowiedzialna za adresowanie, podział na pakiety oraz routing.

Warstwa transportowa gwarantuje poprawna komunikacje miedzy komputerami w sieci oraz przepływ danych miedzy warstwa internetowa a warstwa aplikacji.

Protokół UDP

Protokół pakietów użytkownika UDP (User Datagram Protocol) wykonuje usługę bezpołączeniowego dostarczenia datagramów, tzn. nie ustanawia w żaden sposób połączenia i nie sprawdza gotowości odległego komputera do odebrania przesyłanych danych ain poprawności ich dostarczania. Po prostu wysyła paczkę danych i nie sprawdza w żaden sposób, czy dotarł do celu. Dzięki takiemu uproszczeniu funkcji zmniejszona została ilość przesyłanych informacji kontrolnych, co zwiększa efektywność tego protokołu. Daje on aplikacjom bezpośredni dostęp do usług rozsyłania datagramów przy wykorzystaniu minimalnego nakładu środków. Jednostką przesyłanych danych dla protokołu UDP jest pakiet.

Budowa pakietu UDP

Bity

0

16

Port źródłowy

Port przeznaczenia

Długość

Suma kontrolna

DANE...

Pierwsze dwa bajty (16 bitów) nagłówka zawierają adres portu źródłowego (source port), następne dwa – adres portu docelowego (destination port) pakietu UDP.

Pole długości (length – 16 bitów) zawiera całkowitą długość pakietu (nagłówek i dane) w bajtach.

Pole suma kontrolna (checksum) jest tworzone na podstawie nagłówka i danych pakietu.

Protokół UDP jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli ilość przesyłanych danych w poszczególnych pakietach jest niewielka. W tym przypadku obciążenie wynikające z dodania informacji dotyczących kontroli poprawności połączenia mogłoby stać się porównywalne z ilością przesyłanych informacji. Ponadto niektóre aplikacje same dbają o kontrolę poprawności transmisji i wykorzystywanie do ich transmisji protokołu połączeniowego było by dublowaniem tych samych funkcji.

Usługi sieciowe

Dhcp
www
Ftp
Grupy dyskusyjne
Irc
Poczta
Serwer aplikacji
Serwer plików
Serwer wydruku


Strona główna | Topologie | Protokoły sieciowe | Adresy IP | Model OSI | Media transmisji | Sprzęt aktywny | Słownik pojęć | Dhcp | www | Ftp | Grupy dyskusyjne | Irc | Poczta | Serwer aplikacji | Serwer plików | Serwer wydruku