Menu

Strona główna
Topologie
Protokoły sieciowe
Adresy IP
Model OSI
Media transmisji
Sprzęt akytwny
Słownik pojęć

 

 

Karta Sieciowa

            Nazywana jest również adapterem sieciowym. Jest to urządzenie wymagane we wszystkich stacjach roboczych przyłączonych do sieci. Każda karta jest przystosowana tylko do jednego typu sieci (np. Ethernet.) i posiada niepowtarzalny numer, który identyfikuje zawierający ją komputer. Przydziela go międzynarodowa instytucja pod nazwą Institute of Electrical and Eleectronics Engineers. Każdemu producentowi przypisuje ona odpowiedni kod i zakres liczbowy. Obecnie karty sieciowe posiadają własny procesor i pamięć RAM. Procesor pozwala przetwarzać dane bez angażowania w to głównego procesora komputera, a pamięć pełni rolę bufora w sytuacji, gdy karta nie jest w stanie przetworzyć napływających z sieci dużych ilości danych. Są one wtedy tymczasowo umieszczane w pamięci.

            Głównym zadaniem karty sieciowej jest transmisja i rozszyfrowywanie informacji biegnących łączami komunikacyjnymi. Przesyłanie danych rozpoczyna się od uzgodnienia parametrów transmisji pomiędzy stacjami (np. prędkość, rozmiar pakietów). Następnie dane są przekształcane na sygnały elektryczne, kodowane, kompresowane i wysyłane do odbiorcy. Jego karta dokonuje ich deszyfracji i dekompresji. Tak więc karta odbiera i zamienia pakiety na bajty zrozumiałe dla procesora stacji roboczej.

Most (bridge)

            Most (bridge) jest układem łączącym identyczne lub różne sieci LAN, pozwalając tym samym na tworzenia większych, rozszerzonych sieci LAN. Mosty realizują szereg skomplikowanych czynności związanych z funkcjonowaniem warstw: fizycznej i łącza danych, a pozornie nawet warstwy sieciowej dokonując uproszczonego routingu ramek. Most uczy się adresów MAC i rozdziela domenę kolizyjną.

Działanie

 

            Most działa według zasady „zapamiętaj i wyślij”. Prowadzi on nasłuch tego, co się dzieje w podłączonych do jego portów sieciach i retransmituje informacje między sieciami. Most nie zmienia formatu ramki (z wyjątkiem mostów tłumaczących). Retransmituje ramki skierowane do stacji zlokalizowanych na konkretnych portach, bądź ramki rozgłoszeniowe. Mosty potrafią uczyć się położenia stacji w sieciach, co umożliwia odfiltrowanie ruchu lokalnego od ruchu międzysieciowego. Most umożliwia utrzymanie zapasowych połączeń między sieciami.

Typy mostów

  • Most transparentny lub przeźroczysty sam podejmuje decyzję o wyborze trasy i przekazuje ramki do odbiorcy bez żadnych zmian. Wykorzystuje algorytm drzewa opinającego (ang. spanning tree). Mosty przeźroczyste dzielimy na mosty proste oraz uczące się.

  • Most z routingiem źródłowym (ang. source routing) obsługę ramek ogranicza do śledzenie i wyboru właściwej trasy przesyłania zdefiniowanej przez stację źródłową.

  • Most łączony integruje funkcje mostu transparentnego i z routingiem źródłowym, wybierając tryb pracy w zależności od potrzeb.

  • Most odległy (ang. remote bridge) służy do łączenia odległych sieci LAN za pomocą łącza punkt-punkt.
     

Routery

 

            Routery są stosowane do łączenia oddzielnych sieci i dostępu Internetu. Routery zapewniają routign przez przenoszenie pakietów i kierowanie ruchu pomiędzy oddzielnymi sieciami na podstawie protokołu sieciowego lub informacji pochodzących z warstwy 3. Routery mogą podejmować decyzje dotyczące wyboru najlepszej trasy dostarczenia danych. Stosując routery w sieci można rozwiązać problem nadmiernego ruchu, ponieważ nie przenoszą ona ramek rozgłoszeniowych, jeśli nie jest to potwierdzone odrębnym poleceniem.

            Routery pod kilkoma względami różnią się od mostów. Po pierwsze, mosty działają w warstwie 2, to znaczy w warstwie łącza danych, podczas gdy routery działają w warstwie 3, to znaczy w warstwie sieci modelu odniesienia ISO. Po drugie, mosty korzystają z adresów fizycznych czyli adresów MAC w celu podejmowania decyzji o przekazaniu danych. Routery korzystają z innego schematu adresowania, związanego z warstwą 3. Używają adresów z warstwy sieci, określonego jako IP lub adresy logiczne, a nie adresów MAC. Ponieważ adresy IP są określone programowo i odnoszą się do sieci, w której umieszczone jest urządzenie, są czasem nazywane adresami protokołu lub adresami sieciowymi. Adresy fizyczne MAC są przyporządkowane przez producentów kart NIC i trwale zakodowane na karcie. W przeciwieństwie do nich, adresy IP są przyporządkowane przez administratorów sieci.

 

Switch

            Switch jest specyficznym multiplekserem, obsługującym wiele dołączonych do niego kanałów, używanych przez różne urządzenia do transmitowania danych. Kanały mogą najczęściej pracować jednocześnie, a odbierane z nich dane lub sygnały są kierowane do jednego medium. Koncentratory są na przykład używane przez firmy telekomunikacyjne podłączające zdalnych użytkowników do Internetu (protokół PPP), korzystających z usług łącz komutowanych. Koncentrator odbiera z wielu dołączonych do niego modemów sygnały i przesyła je przez jedno szybko pracujące łącze do węzła sieci Internet.

            Koncentratory są używane w lokalnych sieciach komputerowych do odbierania danych z wielu stanowisk pracy i kierowania ich do kolejnego segmentu sieci. Tego rodzaju koncentrator pracujący w środowisku sieci LAN jest określany mianem huba (Ethernet) lub urządzenia MAU (Media Access Unit) - sieci Token Ring.

 

HUB (koncentrator)

            Nazywany jest również koncentratorem, multiportem lub multiplekserem. HUB jest powszechnym punktem zbiorczym dla sieci topologii gwiazdy. Posiada wiele portów służących do przyłącznia stacji roboczych zestawionych przede wszytkim w topologii gwiazdy. W zależności od liczby komputerów przyłączonych do sieci może się okazać konieczne użycie wielu hubów. W sieci takiej nie ma bezpośrednich połączeń pomiędzy stacjami . Komputery podłączone są przy pomocy jednego kabla do centralnego huba, który po nadejściu sygnału  rozprowadza go do wszystkich linii wyjściowych.
Można wyróżnić huby pasywne i aktywne.
            Hub pasywny jest tanim urządzeniem pełniącym funkcję skrzynki łączeniowej, nie wymaga zasilania. Hub aktywny dodatkowo wzmacnia sygnały ze stacji roboczej i pozwala na wydłużenie połączenia z nią. Zasilanie jest wymagane.
       

Usługi sieciowe

Dhcp
www
Ftp
Grupy dyskusyjne
Irc
Poczta
Serwer aplikacji
Serwer plików
Serwer wydruku


Strona główna | Topologie | Protokoły sieciowe | Adresy IP | Model OSI | Media transmisji | Sprzęt aktywny | Słownik pojęć | Dhcp | www | Ftp | Grupy dyskusyjne | Irc | Poczta | Serwer aplikacji | Serwer plików | Serwer wydruku