Menu

Strona główna
Topologie
Protokoły sieciowe
Adresy IP
Model OSI
Media transmisji
Sprzęt akytwny
Słownik pojęć

 

 

Topologie sieciowe

            Topologia sieciowa określa układ komputerów, okablowania i innych urządzeń w sieci. Jest to fizyczna mapa sieci. Wybór topologii sieciowej ma wpływ na rodzaj i możliwości urządzeń sieciowych, zarządzanie nimi oraz możliwości przyszłej rozbudowy.
Istnieją dwa rodzaje topologii, fizyczna oraz logiczna:

• Topologia fizyczna opisuje, w jaki sposób fizyczne urządzenia są połączone
w sieci.

• Topologia logiczna opisuje sposób przesyłania danych przez fizyczne
urządzenia sieciowe.

Istnieje pięć podstawowych topologii sieciowych:


Topologia magistrali

            W topologii magistrali, każdy komputer jest podłączony do jednego kabla lub segmentu łączącego je w jednej linii. W tej liniowej topologii, pakiet jest transmitowany do wszystkich kart sieciowych w danym segmencie.

            Ze względu na sposób transmisji sygnału elektrycznego przez kabel, końce kabla muszą być zamknięte przez urządzenia nazywane terminatorami, działające jako granice dla sygnału i segmentu. Jeśli kabel jest przerwany w dowolnym miejscu lub jeśli końce kabla nie są zamknięte terminatorami, sygnał elektryczny przesyłany jest tam i z powrotem przez sieć, co uniemożliwia komunikację w całym segmencie.

            Liczba komputerów podłączonych do magistrali ma również wpływ na wydajność. Im więcej komputerów jest podłączonych do magistrali, tym więcej komputerów czeka na możliwość przesłania danych, a co za tym idzie, sieć jest coraz wolniejsza. Poza tym, ze względu na sposób komunikacji komputerów w topologii magistrali, generowanych jest dużo kolizji. Kolizje jest to ruch generowany w sieci przez komputery, które w tym samym czasie próbują komunikować się z innymi komputerami. Zwiększenie liczby komputerów powoduje zwiększenie ilości kolizji, a co za tym idzie spadek wydajności sieci.


Topologia gwiazdy

            W topologii gwiazdy, kabel sieciowy z każdego komputera jest podłączony do centralnego urządzenia zwanego koncentratorem. Koncentrator jest urządzeniem łączącym kilka komputerów. W topologii gwiazdy, sygnał jest przesyłany z komputera przez koncentrator, do wszystkich komputerów w sieci. W większej skali, wiele sieci LAN może być wzajemnie połączonych w układzie topologii gwiazdy.

            Zaletą topologii gwiazdy jest to, że awaria jednego komputera w topologii gwiazdy powoduje, że tylko on nie będzie mógł wysyłać i odbierać danych. Reszta sieci będzie pracowała normalnie.

            Wadą stosowania tej topologii jest to, że komputery są podłączone do koncentratora i jeśli koncentrator ulegnie awarii, cała sieć przestanie funkcjonować. Poza tym, w topologii gwiazdy również wy stępuj ą kolizje.

Topologia pierścienia

            W topologii pierścienia komputery połączone są w zamkniętej pętli. W przeciwieństwie do magistrali, nie ma końców zakończonych terminatorami. Sygnał wędruje w pętli od komputera do komputera, który pełni rolę wzmacniaka regenerującego sygnał i wysyłającego go do następnego komputera. W większej skali, sieci LAN mogą być połączone w topologii pierścienia za pomocą grubego kabla koncentrycznego lub światłowodu

            Zaletą topologii pierścienia jest to, że każdy komputer pełni rolę wzmacniaka regenerującego sygnał i przesyłającego go do następnego komputera, dzięki czemu sygnał nie słabnie.

            Metoda transmisji danych w pętli nazywana jest przekazywaniem żetonu dostępu. Żeton dostępu jest określoną sekwencją bitów zawierających informację kontrolną. Przejęcie żetonu zezwala urządzeniu w sieci na transmisję danych w sieci. Każda sieć posiada tylko jeden żeton dostępu.

            Komputer wysyłający, usuwa żeton z pierścienia i wysyła dane przez sieć. Każdy komputer przekazuje dane dalej, dopóki nie zostanie znaleziony komputer, do którego pakiet jest adresowany. Następnie komputer odbierający wysyła komunikat do komputera wysyłającego o odebraniu danych. Po weryfikacji, komputer wysyłający tworzy nowy żeton dostępu i wysyła go do sieci.

            Zaletą topologii pierścienia jest lepsza metoda zarządzania ruchem w sieci, niż w sieciach o topologii magistrali. Poza tym, w topologii pierścienia zmniejszony został poziom zakłóceń.

            Wadą tej topologii, jest to, że w danym momencie czasu w pojedynczym pierścieniu może nadawać tylko jeden komputer. Dodatkowo topologie pierścienia są zwykle droższe od technologii magistrali.

Topologia pełnych połączeń

            W topologii pełnych połączeń, komputery są połączone każdy z każdym, za pomocą oddzielnego okablowania. Taka konfiguracja powoduje, że istnieją dodatkowe ścieżki połączeń sieciowych i jeśli jeden kabel ulegnie awarii, łączność można nawiązać przez inny kabel i sieć funkcjonuje nadal. W większej skali, wiele sieci LAN może być ze sobą połączonych w topologii pełnych połączeń, za pomocą dzierżawionych linii telefonicznych, grubego kabla koncentrycznego lub światłowodu.

            Zaletą topologii pełnych połączeń jest możliwość odtwarzania połączeń dzięki istnieniu wielu ścieżek sieciowych. Ponieważ istnienie wielu dodatkowych ścieżek sieciowych wymaga więcej okablowania, niż w przypadku innych topologii, topologia pełnych połączeń może być kosztowna.


Topologia mieszana (hybryda)

            W topologii mieszanej (hybryda), dwie lub więcej topologii połączone są w jedną sieć. Sieci są rzadko projektowane w postaci pojedynczej topologii. Na przykład, można zaprojektować sieć złożoną z topologii gwiazdy i magistrali w celu wykorzystania zalet każdej z nich.

            Dwa rodzaje topologii mieszanych są często używane: topologia gwiazda-magistrala oraz topologia gwiazda-pierścień.

1. Topologia gwiazda-magistrala

            W topologii gwiazda-magistrala, kilka sieci o topologii gwiazdy jest połączonych w układzie magistrali. Gdy konfiguracji gwiazdy nie da się bardziej rozbudować, można dodać drugą gwiazdę i połączyć obie topologie gwiazdy w układzie magistrali.

            W topologii gwiazda-magistrala, awaria jednego komputera nie wpływa na działanie reszty sieci. Jednakże, jeśli awarii ulegnie koncentrator łączący wszystkie komputery gwiazdy, wtedy wszystkie komputery podłączone do tego urządzenia nie będą mogły komunikować się w sieci.

2. Topologia gwiazda-pierścień

            W topologii gwiazda-pierścień, komputery są połączone do centralnego urządzenia jak w topologii gwiazdy. Jednakże, urządzenia te są połączone miedzy sobą w topologii pierścienia.

            Podobnie jak w przypadku topologii gwiazda-magistrala, awaria jednego komputera nie wpływa na działanie reszty sieci. Dzięki metodzie przekazywania żetonu, każdy komputer w topologii gwiazda-pierścień, ma równe szansę na komunikację. Dzięki temu możliwy jest większy ruch między segmentami, niż w przypadku sieci o topologii gwiazda-magistrala.
 

Usługi sieciowe

Dhcp
www
Ftp
Grupy dyskusyjne
Irc
Poczta
Serwer aplikacji
Serwer plików
Serwer wydruku


Strona główna | Topologie | Protokoły sieciowe | Adresy IP | Model OSI | Media transmisji | Sprzęt aktywny | Słownik pojęć | Dhcp | www | Ftp | Grupy dyskusyjne | Irc | Poczta | Serwer aplikacji | Serwer plików | Serwer wydruku